VISIONEN

Lars-Ole Hedegaard Hansen

Formand for foreningen Scenior Vision

Når Scenior Vision er en integreret del af hverdagen på danske plejehjem, har vi fået et ”landsdækkende kulturhus” med flere hundrede vinduer, som plejehjemsbeboerne kan kigge ind af, når de har lyst

Visionen for Scenior Vision


Visionen for Scenior Vision er, at skabe en ny måde at bringe sceneoptræden ud til et publikum, som grundet alderssvækkelse og handicap, har vanskelligt ved at dele de oplevelser, som er andre forundt.

 

På den måde medvirker vi til at opretholde en mental sundhed og velvære for beboerne og vi giver dem oplevelser, der udfordrer erindringsevnen, musikalitet og intellekt.

 

Vi giver plejepersonale og aktivitetsmedarbejdere et nyt redskab til at udføre deres arbejde og vi får inspireret optrædende og kunstnere indenfor teater, musik og foredrag, til at producere forestillinger specifikt til formatet og målgruppen

 

Samtidig skaber vi job i oplevelsesindustrien, som er en sektor, der er udfordret som konsekvens af coronapandemien.

ET REGNE-EKSEMPEL


En kommune som Middelfart, vil modtage 1.1 mill  og kunne se frem til 48 forestillinger til 267* plejehjemsbeboere i fire år for en samlet pris på 180.000 kr.

*Kilde: Plejehjemsoversigten og CPR-registeret, Sundhedsdatastyrelsen.


Den 24. marts forelå aftalen om udmøntning af stimuli til oplevelsesindustrien gennem civilsamfundet og kommunerne, hvoraf det fremgår at kommunerne vil modtage 171,7 mio kr. som fordeles efter bloktilskudsaktstykket (DUT)

 

Det betyder at en kommune som f.eks. Middelfart vil kunne budgettere med  1.114.505 kr. til aktiviteter der støtter oplevelsesindustrien og tilgodeser bl.a. borgere på plejehjem

 

Kontingent

Såfremt alle kommuner støtter op om initiativet, har vi budgetteret den årlige drift og administration af foreningen til 1.246.500 kr. Denne omkostning deles mellem kommunerne og vil for Middelfart betyde et årligt kontingent på 9.649 kr. (vi har valgt at bruge DUT nøglen til fordeling)

 

Produktion

Vi har en ambition om at kunne præsentere minimum 12 forestillinger årligt i de kommende fire år. Med en gennemsnitlig produktionsomkostning på kr. 100.000 pr. stk., vil en kommune som Middelfart komme til at bidrage med kr:  31.157 kr. for hele perioden – altså fire år og i alt 48 forestillinger

 

Scenior Vision anlæg

For regneeksemplets skyld, forestiller vi os at der indkøbes et enkelt transportabelt anlæg, som er præcis magen til det vi har brugt i pilotprojektet.

Dette anlæg deles mellem kommunens plejehjem og er på besøg nogle uger ad gangen.

Den samlede udgift til et transportabelt Scenior Vision anlæg bliver 110.493 kr.

Såfremt en leasingaftale foretrækkes, kan dette ske gennem Kommune Leasing og dette vil koste  1.962,67 kr.  pr måned i en fireårig periode.

 

Total

Udrulningen vil starte i 2021 og vil foreløbig løbe frem til udgangen af 2024 og den samlede udgift for en kommune som f.eks.Middelfart vil være


 

  • Scenior Vision Kontingent i fire år                                                  38.595 kr.
  • Adgang til Produktioner i Scenior Vision formatet 48 stk         31.157 kr.

  • Projektionsanlæg til deling mellem plejehjemmene              110.493 kr.

  • I alt                                                                                                          180.245 kr.

Uddrag af finansloven 2021Støtte til oplevelsesindustrien til aktiviteter på social- og ældreområdet 


Under COVID-19-restriktionerne kan socialt udsatte og sårbare grupper på social- og ældre-området opleve isolation og ensomhed. Regeringen og Radikale Venstre, Socialistisk Folke-parti, Enhedslisten og Alternativet er derfor enige om at give målgruppen bedre adgang til oplevelsesindustrien i 2021. 


Formålet er at iværksætte aktiviteter i oplevelsesindustrien målrettet udsatte og sårbare borgere, herunder mennesker med handicap, på social- og ældreområdet og samtidig understøtte omsætning og beskæftigelse hos virksomheder og aktører i oplevelsesindustrien, som typisk har oplevet omsætningsnedgang som følge af COVID-19. Midlerne forankres i kommunerne, så støtten kommer bredt til gavn for borgere, lokale tilbud og virksomheder. 


Der afsættes 250 mio. kr. i 2021 til formålet.


(Du finder ”Aftale om udmøntning af stimuli til oplevelsesindustrien

gennem civilsamfundet og kommunerne” her og udmøntnings-modellen her)

Lad os beregne hvordan det vil se ud i din kommune

FORDELE VED SAMARBEJDE

Det er dejligt at konstatere at Scenior Vision formatet, allerede i pilotfasen, er blevet så populært, at enkelte plejehjem ønsker at gøre løsningen permanent øjeblikkeligt. De virkelige fordele ved formatet, skal imidlertid findes i samarbejdet mellem kommunerne, fonde, donationer og staten.

 

Det er ikke vanskelligt at forestille sig de muligheder det ville afstedkomme, hvis mere end 30 kommuner gik sammen, investerede i det nødvendige udstyr og, i fællesskab, nød godt af produktionerne.

 

Stordriftsfordele

De udgifter, der er forbundet med at producere indhold til formatet, ville kunne deles blandt flere og man ville derved få adgang til et langt større udbud af målgrupperelevante forestillinger. Lokale tiltag ville kunne komme flere til gavn og optræden, der ellers ville være udenfor økonomisk rækkevidde, ville blive tilgængelig.

 

Det økonomiske fundament

På den baggrund arbejder vi i foreningen på, dels at skabe opmærksomhed og politisk fokus på initiativet og dels at indhente forhåndstilsagn fra interesserede kommuner og derved skabe det økonomiske fundament, der gør det muligt at videreføre initiativet.

 

Perspektivet

Der er store perspektiver for en videreudvikling af et scenekunstformat, som

  • Skaffer nye job til kunstnere
  • Skaber opgaver til instruktører og producenter
  • Giver oplevelser til beboere på plejehjem, som ikke kan opsøge scenekunst
  • Og redskaber til plejepersonale og aktivitetsmedarbejdere

 

Hvad tænker du?

Vi lægger derfor kraftigt op til dialog med politikere og alle interessenter, som har forslag og beslutningsevne til at få gjort Scenior Vision permanent.